Het rechtstatelijke belang van goed toezicht 

De dekens houden toezicht op de advocatuur. Het is belangrijk dat de maatschappij erop kan vertrouwen dat advocaten op integere wijze goede rechtshulp verlenen. De wettelijke kernwaarden waaraan iedere advocaat dient te voldoen zijn: onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid, vertrouwelijkheid en partijdigheid. De dekens zien er onder meer op toe dat deze normen worden nageleefd. 

Onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezicht

De dekens hanteren als uitgangspunt dat het toezicht onafhankelijk, transparant, uniform en effectief wordt uitgevoerd.

De elf dekens zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de advocaten in de elf arrondissementen in Nederland. Door de lokale positionering verkrijgen de dekens de meeste informatie over advocaten. In het landelijke dekenberaad bundelen de dekens hun krachten en expertise en zorgen zij voor een eenduidig toezichtbeleid. Zij werken zoveel mogelijk  aan een landelijke, slagvaardige aanpak van issues die dat nodig hebben.

Klachten over advocaten

Klachten over advocaten kunnen worden ingediend bij de deken van het arrondissement waar de advocaat kantoor houdt.