Publicaties

Het dekenberaad doet jaarlijks verslag van de werkzaamheden, waarin in ieder geval het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder worden neergelegd.

In het jaarplan geeft het dekenberaad aan naar welke terreinen in het toezicht specifieke aandacht zal gaan.