Wwft

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De deken is toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.
Het kenniscentrum Wwft adviseert en geeft advocaten informatie  over de toepassing van de Wwft.


Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.


Handleiding Wwft

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.


Advocaten dienen een ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).


Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Het dekenberaad heeft besloten tot uniforme implementering van de Beleidsregel Toezicht Wwft 2023, de toelichting bij de beleidsregel Wwft 2023 en de bijlage.
 
Omdat de deken toezichthouder is, is de beleidsregel per arrondissement vastgesteld. Als voorbeeld treft u de beleidsregel uit het arrondissement Den Haag aan.
 
Modellen:
 
Wwft formulier
Model risicobeleid

Wwft-cliëntenonderzoek in software specifiek voor de advocatuur

Advocaten hebben in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een poortwachtersrol. Zij dienen de bepalingen uit de Wwft toe te passen op een deel van hun dienstverlening, omdat de Wwft een aantal specifieke werkzaamheden voor advocaten benoemt, waarop de Wwft van toepassing is. Vanwege de procesvrijstelling in de Wwft is een groot deel van de dienstverlening door advocaten niet Wwft-‘plichtig’.

Dit onderscheid (wel/niet Wwft van toepassing) vergt een goede vastlegging door de advocaat. Als sprake is van een Wwft-zaak, dan dient de advocaat een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvan de diepgang ofwel scherpte afhangt van het risicoprofiel (rekening houdend met het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie). Opnieuw een onderscheidend element, waarbij alertheid en schriftelijke vastlegging van de advocaat wordt gevraagd.

Uit de onderzoeken die namens de dekens worden uitgevoerd blijkt met enige regelmaat dat de genoemde alertheid van advocaten en de vastgelegde onderbouwing van bepaalde keuzes verbeterd zouden kunnen worden.

Het gebruik van software kan hierbij behulpzaam, mits deze software (volledig) voldoet aan de door de Wwft gestelde eisen voor de advocatuur. De advocaat blijft uiteraard zelf altijd verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek.

De dekens hebben ter ondersteuning van hun Beleidsregel toezicht Wwft 2023 een Wwft-formulier opgesteld, dat door advocaten voor hun cliëntenonderzoek kan worden gebruikt, indien zij niet de beschikking hebben over een geautomatiseerde oplossing. Advocaten die daarover wel beschikken kunnen dit formulier gebruiken om na te gaan of de gebruikte software aan de Wwft voldoet. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met de software leverancier.

Voor vragen over het Wwft-formulier kunt u terecht bij het Kenniscentrum Wwft.

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau. Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

Wwft BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

De deken van de Orde Den Haag is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Wwft BES. Alleen op Bonaire zijn advocatenkantoren gevestigd. De deken bezoekt jaarlijks Bonaire.

Opgelegde bestuurlijke sanctie klik hier

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de Wwft klik hier