Informatie Uitwisseling

Het dekenberaad onderschrijft het belang van een goede informatie-uitwisseling over het functioneren van advocaten in het kader van toezicht. Met verschillende partijen vindt op zowel formele als informele basis informatie-uitwisseling plaats.

Zo hebben de dekens formele afspraken gemaakt met de Raad voor Rechtsbijstand over informatie-uitwisseling, het Convenant informatie-uitwisseling dekens van de orde in het arrodissement en de Raad voor Rechtsbijstand. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt informatie uitgewisseld over gedragingen van advocaten op grond waarvan (verscherpt) dekenaal toezicht nodig is en/of een inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand zou kunnen worden doorgehaald. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol en worden regelmatig geëvalueerd.

Daarnaast zijn er formele afspraken gemaakt met de IND over de uitwisseling van informatie ten behoeve van de beoordeling van de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Advocatenwet. (Afspraken tussen de dekens van de orden van advocaten ijn de arrondissementen en de immigratie- en naturalisatiedienst)

Verder vindt informeel overleg plaats met bijvoorbeeld de rechtspraak en het OM.

Protocol informatieuitwisseling RvR klik hier

Protocol informatieuitwisseling IND klik hier