Governance

Het dekenberaad is het overlegorgaan van de dekens van de elf lokale ordes van advocaten in Nederland. De dekens overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. 

De dekens hebben de taak om toezicht te houden op de advocaten van de lokale orde in hun eigen arrondissement. Dit doen zij op grond van de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De lokale dekens zijn voorzitter van hun eigen orde en worden ondersteund door een bureau.
De lokale dekens staan onder toezicht van het CvT. Dit orgaan van de Nederlandse orde van advocaten heeft de wettelijke taak om op een onafhankelijke manier systeemtoezicht te houden op de wijze waarop de dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen. Als systeemtoezichthouder draagt het college bij aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening van advocaten, in het belang van de rechtzoekenden en de maatschappij. Het CvT ziet erop toe dat het toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is.
 

Dekenberaad als centrale toezichthouder

Naar aanleiding van de evaluatie van het toezicht op de advocatuur, door Pro Facto en de Universiteit Groningen, heeft toenmalig minister Dekker in het najaar van 2021 plannen ter versterking van het toezicht ontvouwd. Onderdeel van deze plannen is een centrale landelijke toezichthouder. In dit model kan het dekenberaad als bestuursorgaan worden belast met toezicht. Ook kan het dekenberaad een aantal bevoegdheden overnemen van het CvT. Het nieuwe kabinet zal hierover verdere beslissingen nemen.

De onafhankelijkheid van de deken

De deken heeft op grond van de Advocatenwet een bijzondere positie en rol. De deken is de toezichthouder over alle advocaten in zijn/haar arrondissement en is bovendien een eenhoofdig bestuursorgaan. De deken is de enige die door de wetgever is aangewezen als toezichthouder, zonder de mogelijkheid van delegatie. Dit betekent dat de deken wettelijk ook belast is met het toezicht op zijn/haar kantoorgenoten.

Dit professioneel statuut heeft tot doel om de randvoorwaarden voor het zorgvuldig en onafhankelijk functioneren van de deken ten opzichte van zijn/haar kantoor vast te leggen en (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

De verklaring van onafhankelijkheid heeft tot doel om de randvoorwaarden voor het zorgvuldig en onafhankelijk functioneren van de deken vast te leggen en (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.