Organisatie

Het dekenberaad is het overlegorgaan van de dekens van de elf lokale ordes van advocaten in Nederland. De dekens overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen en bevorderen een uniform en effectief toezicht. 

Het dekenberaad staat onder leiding van het dagelijks bestuur en wordt bijgestaan door een secretaris.

mr E.A.C. (Eef) van de Wiel
Noord-Nederland
Voorzitter

mr M.L.J. (Maaike) Bomers
Gelderland
Vicevoorzitter/ bestuurlijke handhaving

mr. B.F.H. (Barbara) Rumora-Scheltema
Amsterdam
penningmeester/grote kantoren

mr. N.M.P. (Nicole) Jäger

Secretaris

De dekens worden bij het uitoefenen van het toezicht centraal en lokaal ondersteund door

 • Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur (DTA)

  De unit DTA is opgezet ter bevordering van de professionalisering van het dekenberaad. 

 • Unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA)

  De unit FTA voert in opdracht van de lokale deken onderzoeken uit naar financiën en Wwft-gerelateerde zaken bij advocaten(kantoren).

 • Bureaus van de orden 

  In elk arrondissement wordt de deken ondersteund door een bureau bestaande uit een bureaudirecteur, advocaten, stafjuristen en medewerkers toezicht.

 • Kenniscentra

  Het dekenberaad beschikt over een kenniscentrum Wwft, Bestuursrecht en Klacht- en tuchtrecht (i.o.)


Binnen het dekenberaad is een aantal portefeuilles toegewezen aan de dekens. 

Onder deze portefeuilles vallen ook commissies en/of kenniscentra. 
Het dekenberaad streeft naar een programmatische aanpak, waarbij commissies werken met concrete doelstellingen en een planning van mijlpalen en capaciteit. 

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het dagelijks bestuur, de portefeuilles, de commissies en de kenniscentra  zich tot elkaar verhouden.


 

Vacatures

De dekens zoeken (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften

Over bestuursrechtelijke handhaving door de dekens    
De deken is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Nederland kent elf arrondissementen en daarmee elf dekens. Iedere deken is bevoegd om bij bepaalde overtredingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”), de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) bestuursrechtelijk handhavend op te treden. 
Lees verder

abc