Persbericht landelijk toezicht advocatuur

23 juni 2022

PERSBERICHT

Dekenberaad Orde van Advocaten steunt voorstel onafhankelijk LTA

DEN HAAG, 23 juni 2022 - Het dekenberaad van de Orde van Advocaten heeft met instemming kennisgenomen van het voorstel  van Minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind voor het instellen van een landelijk en autonoom functionerend toezichtsorgaan voor de advocatuur (LTA).  Zij hebben met een concreet, uitgewerkt toezichtmodel een nadere invulling aan dit voorstel willen geven. In dat voorstel wordt het belang van centraal toezicht onderstreept maar blijft daarnaast een duidelijke rol bestaan voor de decentrale toezichthouders in de arrondissementen, die deel uitmaken van het LTA. Aldus wordt het beste van twee werelden verkregen.  

Eef van de Wiel, voorzitter van het dekenberaad, zegt in een toelichting op de plannen

“De dekens onderschrijven het belang van de instelling van een LTA dat het toezicht op de advocatuur centraal aanstuurt en dossiers zoals ondermijning, Wwft en grote kantoren centraal uitvoert. Zij pleiten er daarnaast voor dat de toezichthouders in de arrondissementen werkzaam blijven, zodat het goede van het huidige toezicht ook behouden blijft.”

“Een toezichthouder uit het arrondissement heeft gezag, draagvlak, de vereiste kennis van de lokale orde en regelmatige contacten met ketenpartners in het arrondissement.”

“De LTA kan zodoende niet alleen de lokale kennis en signalen optimaal benutten, maar kan ook, als eindverantwoordelijke integrale toezichthouder de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit en uniformiteit van al het toezicht en van de bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke handhaving.”

Toekomstbestendig stelsel

De dekens pleiten voor een toekomstbestendig stelsel dat een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezicht op de advocatuur voor het komende decennium waarborgt, met een goede governancestructuur en heldere checks & balances. Dit betekent volgens de dekens dat het toezicht moet worden ondergebracht bij een landelijke toezichthoudende autoriteit: LTA.

Via de LTA kan expertise worden gebundeld en kunnen slagvaardigheid en doorzettingsmacht worden gerealiseerd. Dat is noodzakelijk voor professioneel en effectief toezicht. Binnen de LTA wordt het toezicht onafhankelijk gepositioneerd en gerealiseerd, en wordt de schijn van onvoldoende onafhankelijkheid voorkomen. Andere voordelen van een landelijke toezichthouder zijn: de rolvastheid, het waarborgen van continuïteit, de uniformiteit van beleid en uitvoering, de zichtbaarheid, de transparantie en het (maatschappelijke) gezag.

De dekens onderkennen dat landelijk onafhankelijk arrondissement-overstijgende toezicht van belang is voor onderwerpen als ondermijning, het toezicht op de Wwft en op toezicht op grote kantoren. Die onderwerpen vragen versterking en professionalisering van het toezicht.

Combineren centraal en decentraal toezicht

Volgens de dekens is het wel van belang dat het toezicht in de arrondissementen niet verdwijnt en in de LTA wordt ingebed. Toezicht moet immers uniform, efficiënt en transparant worden uitgevoerd.

In de visie van de dekens wordt de LTA eindverantwoordelijk voor het volledige integrale toezicht op de advocatuur en de bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke handhaving. De LTA bestaat uit een Raad van Bestuur die bestaat uit een vrijgestelde, onafhankelijk advocaat-voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en twee vrijgestelde advocaten met ervaring op het gebied van het toezicht op de advocatuur.

Toezichttaken worden centraal uitgevoerd waar dat beter (effectiever en efficiënter) kan en regionaal, door de toezichthouders in de arrondissementen waar dat moet.

Onder de raad van bestuur komt volgens het voorstel  van de dekens een tweede toezichtslaag die bestaat uit elf decentrale advocaten-toezichthouders. Deze advocaten zijn volledig vrijgesteld ten behoeve van het decentrale toezicht. Zij worden voorgedragen door de jaarlijkse vergadering van de lokale orde van advocaten en benoemd door de LTA. Deze decentrale toezichthouders leggen verantwoording af aan de raad van bestuur. Zij behandelen klachten en kunnen tuchtrechtelijke bezwaren (“dekenbezwaren”) en schorsingsverzoeken (art. 60ab, 60b Advocatenwet) indienen. Daarnaast kunnen zij verzoeken  en voorstellen doen voor toezichtbeleid. Om deze taken te kunnen uitoefenen beschikken zij over een adequaat (onderzoeks)instrumentarium en onderhouden zij de contacten met de decentrale ketenpartners (onder meer: rechtbanken, gerechtshoven en OM) om klachten en signalen te vernemen. De decentrale toezichthouders worden, daar waar nodig, ingezet voor de opvolging van landelijk uitgevoerd toezicht, vanwege hun specifieke kennis in het arrondissement.

Het  toezicht in de arrondissementen zal zowel kunnen uitmonden in tuchtrechtelijke handhaving als in bestuursrechtelijke handhaving, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, het beleid van het LTA en de juridische mogelijkheden.  

Landelijk bureau

De LTA zal een goed georganiseerd centraal bureau  moeten hebben dat een integraal onderdeel is van de LTA en verantwoordelijk is voor de ondersteuning van al het toezicht. De directeur -secretaris van het landelijk bureau rapporteert aan de raad van bestuur. Alle medewerkers van het landelijk bureau, inclusief de toezichthouders, zijn in dienst van de LTA. Een deel van deze medewerkers werkt op een centrale locatie en een deel werkt, samen met de decentrale toezichthouders, in de arrondissementen.

College van toezicht

Zoals het geval is bij alle toezichthouders, dient ook binnen het toezicht op de advocatuur beleidsmatig systeemtoezicht te worden uitgeoefend op de LTA. Door de centralisering en verdere professionalisering van het toezicht wordt de rol van die systeemtoezichthouder wellicht wel kleiner. Door dit systeemtoezicht  worden de noodzakelijke checks & balances ingevuld.

Raden van de orde / Scheiding decentraal toezicht – belangenbehartiging en hulp/bijstand

In het voorstel worden de rollen van toezichthouder in het arrondissement en voorzitter van de raad van de orde gescheiden. Daardoor wordt iedere (schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Anders dan nu is er in het voorstel per arrondissement dus sprake van twee verschillende personen die onafhankelijk van elkaar functioneren en opereren.

De raden van de orde staan los van de LTA en worden geleid door een voorzitter die geen toezichttaken heeft (en dus een ander is dan de decentrale toezichthouder). De raden van de orde blijven verantwoordelijk voor toegang tot de balie en stage-aangelegenheden. Daarnaast worden de (voorzitters van de) raden van de orde verantwoordelijk voor belangenbehartiging, advisering, bemiddeling, de vertrouwenspersoon functie en de aanwijzing van advocaten op grond van het huidige artikel 13 Advocatenwet.

Mediacontacten

mw mr N.M.P. Jäger, Secretaris dekenberaad

+31 646 613 480

Over het dekenberaad:

Het dekenberaad is het overlegorgaan van de dekens van de orden in de 11 arrondissementen in Nederland.  In dit beraad overleggen de dekens over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. Zie voor meer informatie:

Home | Toezicht Advocatuur

Bijlage: organogram voorgestelde structuur