Persbericht - Reactie Dekenberaad op bevindingen onderzoek Financial Action Task Force (FATF)

25 augustus 2022

DEN HAAG, 25 augustus 2022 - Op 24 augustus 2022 is het “Mutual Evaluation Report of The Netherlands” gepubliceerd. Daarin evalueert de internationale Financial Action Task Force (FATF) de toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering in 2021/2022. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan, onder meer voor het toezicht op de ‘designated non-financial businesses and professions’ (DNFBP’s) waar ook advocaten onder vallen.

Inge Aardoom-Fuchs, portefeuillehouder Wwft van het dekenberaad, zegt in een toelichting op het FATF rapport: “De dekens zijn zich bewust van hun toezichtfunctie. Hun algemene beeld is dat advocaten hun poortwachtersfunctie begrijpen en goed in beeld hebben wie hun cliënten zijn. Dat laat onverlet dat er mogelijkheden tot verbetering zijn. De dekens grijpen het FATF-rapport dan ook zeker aan om het toezicht op de Wwft verder te versterken. Op belangrijke onderdelen is dit al in gang gezet.”

Lees verder


in de media